เกี่ยวกับเรา

 บริษัทเอสจีบีเค เซฟบิซ จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม(Safety and Environmental solutions)  จำหน่ายผลิตภัณฑ์ KEEEN ซึ่งขึ้นบัญชีเป็นผลิตภัณฑ์ในบัญชีนวัตกรรมไทยตามนโยบายขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 ด้วยเทคโนโลยี่  ปรึกษาปัญหาระบบบำบัดน้ำเสียแบบชีวภาพที่มีปัญหาคุณภาพน้ำทิ้งเกินมาตรฐาน  โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหา Fat oil grease(F.O.G),BOD,COD,   SS  เราไม่ได้มุ่งเน้นแค่การขายสินค้าเพียงอย่างเดียว แต่เรามุ่งเน้นการป้องกันปัญหา แต่ถ้าปัญหาเกิดขึ้นแล้ว เรายินดีที่จะเข้าสำรวจพื้นที่หน้างานฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมสิ่งแวดล้อมที่ดีของชุมชนและสังคม ตามคำกล่าวที่ว่า  "สิ่งแวดล้อมยั่งยืน  ความสุขก็ยั่งยืน " 

 

ประว้ติโดยย่อของบริษัท

ปี 2553   :  เปิดดำเนินการธุรกิจ

ปี 2553  :  เริ่มดำเนินการธุรกิจ

ปี 2553  :  ได้รับแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายชีวบำบัดภัณฑ์ KEEEN อย่างเป็นทางการ

ผลิตภัณฑ์และบริการ

-ให้คำปรึกษา และจัดจำหน่ายผลิตภัณด้านสิ่งแวดล้อม
-จัดจำหน่ายเครื่องมือตรวจวัดทางด้านสิ่งแวดล้อม
-จัดจำหน่ายอุปกรณ์ PPE 

 

Visitors: 66,163